Chantal Buter

Coördinator Interne Dienstverlening

Privacybeleid

Bij Klein Alkmaar hechten we veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Ons privacy beleid geeft helder en transparant informatie hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Klein Alkmaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Klein Alkmaar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wilt op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Klein Alkmaar

Kofschipstraat 10a
1826 CG Alkmaar
E: info@kleinalkmaar.nl
T: 072 200 17 00

 

Beveiliging persoonsgegevens

Bij Klein Alkmaar vinden wij het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Daarom gebruiken we een systeem dat onze computers beschermt tegen misbruik van buitenaf. En we gebruiken certificaten die het dataverkeer tussen jouw computer en Klein Alkmaar versleutelen, zodat anderen de informatie niet kunnen lezen.
Alleen medewerkers die hiervoor door Klein Alkmaar zijn aangewezen (omdat ze met facturering, verzending of plaatsing te maken hebben) kunnen bij jouw persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Klein Alkmaar verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afspreken van een rondleiding
 • Het beantwoorden van vragen via ons contactformulier
 • Het aangaan van overeenkomsten met ons
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het geven van toegang voor Flexkids, ons ouderportaal
 • Het afspreken van een sollicitatiegesprek en mogelijk daarna het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt of dat wij informatie delen met de gemeente om een subsidieaanvraag voor je te regelen. In het geval van de belastingdienst moeten wij onze medewerking verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Klein Alkmaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.